เครือข่ายรณรงค์การใช้สเตียรอยด์ให้ปลอดภัยและเหมาะสม

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ลดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมแก่ประชาชนในวงกว้าง สร้างการรับรู้เรื่องประโยชน์และอันตรายในเรื่องการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ สร้างพลัง จิตสำนึกต่อสังคม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระตุ้นมาตราการเข้าถึงยาควบคุมพิเศษ ให้ซื้อได้ด้วยใบสั่งแพทย์เท่านั้น

เครือข่ายรณรงค์การใช้สเตียรอยด์ให้ปลอดภัยและเหมาะสม ได้รับความร่วมมือจาก

  • แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)
  • มูลนิธิหมอชาวบ้าน
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
  • สสส : เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.), สสย
  • ชมรมเภสัชชนบท
  • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  • องค์การเภสัชกรรม (อภ.)
  • กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
  • มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)

แผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.)

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์: 02-218 8452
โทรสาร: 02-254 5191
อีเมล์: spr.chula@gmail.comสเตียรอยด์ ดี ร้าย อย่างไร