เครือข่ายรณรงค์

การใช้สเตียรอยด์ให้ปลอดภัยและเหมาะสม

ประกอบด้วยแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) มูลนิธิหมอชาวบ้าน(มมบ.) สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน (มชบ.) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย(รจท.) สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สสส : เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.), สสย ชมรมเภสัชชนบท สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)เครือข่ายแพทย์ยุคใหม่

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ลดการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมแก่ประชาชนในวงกว้าง สร้างการรับรู้เรื่องประโยชน์และอันตรายในเรื่องการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์โดยไม่มีความรู้ความเข้าใจ สร้างพลัง จิตสำนึกต่อสังคม และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กระตุ้นมาตราการเข้าถึงยาควบคุมพิเศษ ให้ซื้อได้ด้วยใบสั่งแพทย์เท่านั้น

สเตียรอยด์ ดี ร้าย อย่างไร